Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Gardeja
Menu góra
Strona startowa Gospodarka Odpadami Komunalnymi Rejestr działalności regulowanej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr działalności regulowanej, bieżące, menu 1221 - BIP - Urząd Gminy Gardeja”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

NA TERENIE GMINY GARDEJA

Firma

Oznaczenie siedziby i adres

 

Numer Identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacji REGON

Rodzaje odbieranych

odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

Uwagi

Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław

Wielki Komorsk,

ul. Warlubska 17

86-160 Warlubie

 

559-100-44-16

091233532

 

10 Odpady z procesów termicznych

10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami

opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego

(np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 Odpady nieujęte w innych grupach

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady

z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 Zużyte opony

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

1

Rozszerzono wpis zaświadczeniem z dnia 02.04.
2014 r.

P.P.H.U.”Gaminex”

Mieczysław Bołd

Ul. Sportowa 2

82-500 Kwidzyn

 

581-100-10-07

 

170220126

10 01 01-żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 170410

17 05 08 – Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10- Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 17* -odczynniki fotograficzne

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w

200121, 200123 i 200135

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków ( w tym cmentarzy )

20 02 01–odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia

nieczystości

20 03 06–odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99–odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

2

Rozszerzono wpis

dnia 09.07.
2013

Rozszerzono wpis dnia 12.11.2014r

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO” sp. z o.o.

Ul. Biskupska 7

14-200 Iława

744-00-07-122

 

510188500

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10- Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 13*- rozpuszczalniki

20 01 14*- kwasy

20 01 15*- alkalia

20 01 17*- odczynniki fotograficzne

20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*- urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w

20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01–odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06–odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe20 03 99–odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

3

Wykreślono z rejestru z dniem 17.12.2020r

Firma „MAJEROWICZ”

Edward Majerowicz

Brachlewo 49

82-500 Kwidzyn

 

 

581-154-01-06

 

220173718

 

16 01 03 – zużyte opony

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17. 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy, kruszywo inne niż wymienione w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne nisz wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10- Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*- urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01– odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99– odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

4

Wykreślono z rejestru z dniem 31.12.2017r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z o.o.

Ul. Tczewska 22

83 – 200 Starogard Gdański

592-020-31-58

 

190046500

 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego np. (azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB)

15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 15 02 02

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17. 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 02……- Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

19 08 - Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach

19 08 01 – Skratki

19 08 02 – Zawartość piaskowników

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01 )

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 21*- Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*- Urządzenia zawierające freony

20 01 25- Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 27*- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30- Detergenty inne niż wymienione w 200129

20 01 31*- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32- leki inne niż wymienione w 200129

20 01 33*- Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34- Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

20 01 35*- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ( 1 )

20 01 36– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy )

20 02 01–odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06–odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99–odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

5

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUM” Sp.zo.o.

Ul. Cegielniana 4

86 – 300 Grudziądz

876-020-37-76

870004168

 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06– zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17. 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne nisz wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10- Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 13* -Rozpuszczalniki

20 01 14* -Kwasy

20 01 15* -alkalia

20 01 17* -odczynniki fotograficzne

20 01 19*- środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*- urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w

20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 – leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 200121, 200123 i 200135

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01–odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06–odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99–odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

6

Wykreślono z rejestru dnia 29.10.2013

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS

Spółka zo.o.

Ul. Wiślana 2

82-500 Kwidzyn

581-000-43-05

170146714

 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – Drewno

17 02 02 – Szkło

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

17 03 02 – Asfalt inne niż wymienione w 17 03 01

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – Tłuczeń torowy ( kruszywo ) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 – Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne nisz wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10- Odzież

20 01 11- Tekstylia

20 01 17* -odczynniki fotograficzne

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36– zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 200137

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 40 – metale

20 01 41- odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

20 01 99- Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków ( w tym cmentarzy )

20 02 01–odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 – gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 – odpady z targowisk

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06–odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe

20 03 99–odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

7

 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.

Ul. Ostrowskiego 7

53 – 238 Wrocław

8960000026

 

931623022

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 80 - Odpadowa papa

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 09* - Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* - Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie, niezawierające substancji niebezpiecznych

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezwierające substancji niebezpiecznych

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 -Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freon

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* -Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*- Farny, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*

20 01 31* - Leki cytotoksyczne cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(1)

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*

20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

8

 

Wykreślono z rejestru dnia 09.07.2013

 

SITA POMORZE Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 10

83 – 400 Kościerzyna

5911003833

 

190943843

 

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 - Opakowania z drewna

15 01 04 - Opakowania z metali

15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 -Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 - Opakowania ze szkła

15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

16 01 03 - Zużyte opony

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruzu betony z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - Aluminium

17 04 03 - Ołów

17 04 04 - Cynk

17 04 05 - Żelazo i stal

17 04 06 - Cyna

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10*

17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 - Materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezwierające substancji niebezpiecznych

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freon

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farny, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*

20 01 31* - Leki cytotoksyczne cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(1)

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*

20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

9

Wykreślono z rejestru dnia 23.12.2013

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA

NEBROWO WIELKIE

UL. SZKOLNA 1

82-522 SADLINKI

 

581-00-04-570

 

000459000

 

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 – opakowania z drewna

15 01 04 – opakowania z metali

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 – opakowania ze szkła

15 01 09 – opakowania z tekstyliów

16 01 03 – zużyte opony

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruzu, betony z rozbiórek z remontów

17 01 02 – gruz ceglany

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 – drewno

17 02 02 – szkło

17 02 03 – tworzywa sztuczne

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01- miedź, brąz i mosiądz

17 04 02 – aluminium

17 04 03 – ołów

17 04 04 – cynk

17 04 05 – żelazo i stal

17 04 06 – cyna

17 04 07 – mieszaniny metali

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 – materiały izolacyjne niezawierające azbestu ani innych substancji niebezpiecznych

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips, niezawierające substancji niebezpiecznych

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (wyłączeniem 15 01 )

20 01 01 – papier i tektura

20 01 02 – szkło

20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – odzież

20 01 11 – tekstylia

20 01 17 – odczynniki fotograficzne

20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 – tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 – farby, tłuszcze, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* – detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 – detergenty inne niż wymienione w 20 01 29*

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 – baterie akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*

20 01 36 – zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37*

20 01 39 – tworzywa sztuczne

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*

20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

10

Wykreślono z rejestru dnia 03.07.2019

PHUT „MARCO” PLECH MAREK, ĆMIŃSK, WYRĘBA 61, 26-085 MIEDZIANA GÓRA

 

 

959-09-35 178-

 

292865570

 

20 01 10 – odzież

20 01 11 – tekstylia

 

11

Wykreślono z dnia 13.03.
2014 r.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUM” Sp.zo.o.

ul. Cegielniana 4

86 – 300 Grudziądz

 

876-020-37-76

 

870004168

 

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02 - szkło

20 01 08 -odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 -odzież

20 01 11 -tekstylia

20 01 13* - rozpuszczalniki

20 01 14* - kwasy

20 01 15* - alkalia

20 01 17* - odczynniki fotograficzne

20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

(bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - urządzenia zawierające freony

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 01 40 - metale

20 01 41 -odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione
w 20 01 19

20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - gleba ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 -szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe

20 03 99 -odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

13

 

 

 

 

 

 

Metryka

data wytworzenia
2013-06-04
data udostępnienia
2013-06-04
sporządzone przez
Paweł Kłos
opublikowane przez
Nadolecki Wojciech
ilość odwiedzin
30
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.